Do pobrania

Wniosek o wpis do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wniosek o urlop

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Ewidencja pomyłek zarejestrowanych w kasie fiskalnej

Zgłoszenie/ aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji

Arkusz spisu z natury

Ewidencja przebiegu pojazdu do celów VAT

Ewidencja przebiegu pojazdu pit

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Lista obecności

Oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku na cele prowadzonej działalności gospodarczej ceny rynkowej

Oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku na cele prowadzonej działalności gospodarczej

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości

Zgłoszenie członka rodziny do ZUS

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Zaświadczenie płatnika składek